Avisudklip 2019


Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus søger om hjælp til projektet "Renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus"

af Klaus Hansen d. 30. oktober 2019 

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus søger om 360.913 kr. til projektet "Renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus", hvilket svarer til 77% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling

  • Ansøger, Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus, søger om støtte til renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus i form af installation af ny og mere velfungerende, økonomisk og klimavenlig varmekilde samt udskiftning af vinduer og døre. Ansøger oplyser, at vinduer og døre er punkterede og rådne, samt at det eksisterende oliefyr af ældre dato ikke opvarmer forsamlingshuset hensigtsmæssigt.
    Ansøgningen om udskiftning af vinduer og døre samt installation af ny varmekilde indgår som en del af et større renoveringsprojekt for Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus. Ansøger oplyser, at projektet endvidere rummer renovering og udskiftning af gulv i forgang og sale, reparation af ydervægge, maling indendørs, etablering af nyt stakit - og i næste etape påtænkes renovering af køkken, hvor ansøger vil henvende sig til Sparekassen Vendsyssel Fonden og evt. Jammerbugt Kommunes landdistriktsanlægspulje.

Den 4. april 2019 har ansøger overtaget driften af forsamlingshuset fra den forhenværende forening Sdr. Saltum Forsamlingshus, der som følge af en økonomisk uholdbar situation i form af store udgifter til opvarmning, ikke havde energien til fortsat at varetage driften.

I juli blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor over 30 borgere mødte op for at høre planerne for forsamlingshuset. Her meldte mange frivillige sig - både til bestyrelsesposter og til ad hoc opgaver for forsamlingshuset.

Ansøger oplyser, at mange borgere gav udtryk for en interesse for at bevare forsamlingshuset som et samlingssted for byen, og at de i den forbindelse har mærket stor interesse for sammenholdet i byen. Siden juli har frivillige hjulpet med hovedrengøring, malerarbejde og etablering af handicapvenlig trappe - med hjælp fra lokale midler.

Ansøger oplyser, at forsamlingshuset påtænkes fremtidigt at rumme flere arrangementer, der samler byen. Byens havetraktortræk tiltrækker op mod 30 deltagere og 100 tilskuere - et arrangement som kultur- og forsamlingshuset har nikket ja til at være vært for fremover, så der således også vil være mulighed for fællesspisning til arrangementer som disse.

Af øvrige arrangementer i forsamlingshuset kan nævnes grønlangkålsfest, høstfest, fastelavn, børnedisco, babytræf, præmiewhist, juletræsfest, dilettant gennem 110 år m.m. Samtidig ønsker ansøger at åbne huset i højere grad for dagplejere og bruge huset til aktiviteter for unge - bl.a. værksted under opsyn, hvor unge kan lære mekanikerfaget på knallerter og havetraktorer.

Vækst og Udviklings kommentarer

  • Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
  • Alt nedtagning af eksisterende varmekilde, udtagning af gamle vinduer, malerarbejde og opførsel af stakit udføres af frivillige.
  • Ansøger oplyser, at Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus forestår fremtidig drift, som også er tilfældet i dag. Foreningen vil bl.a. sælge medlemskort og støttebeviser til byen og omegns borgere. Der vil endvidere blive afholdt loppemarkeder, fællesspisninger og andre arrangementer, som til dels har til formål at generere indtægter til forsamlingshusets drift. Derudover driftes huset af udlejninger.
  • Fremtiden for Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus indgår som et punkt i byens LUP.
  • Bygafdelingen oplyser, at der til udskiftning af rådne/punkterede vinduer og døre samt udskiftning af varmekilde (kondemnable forhold, byfornyelsesloven §75 stk. 1, 4 og 5.) kan gives tilskud fra puljen til landsbyfornyelse med 60% refusion. Såfremt ansøgningen støttes og der opnås 60 % refusion fra puljen til landsbyfornyelse vil den egentlige ansøgte støtte fra Jammerbugt Kommune efter modtaget refusion udgøre kr. 144.365.
  • Ansøger har indhentet flere tilbud på både varmekilde og udskiftning af vinduer og døre. Siden ansøgningsfristen har ansøger modtaget yderligere tilbud på varmekilde, som indbefatter både luft til vand-varmepumpe og luft til luft-varmepumpe. Denne løsning er billigere (187.966 kr.) end prisen som er angivet i den fremsendte ansøgning (196.966 kr.), fordi kombinationen af de to varmepumper ikke kræver udvidelse af eltavle, som er tilfældet med tilbuddet der står angivet i den fremsendte ansøgning. Dette har selvfølgelig ydermere bevirket ændringer i beløbet der søges om, og det samlede projektbudget.
  • Den nye forening Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus overtager gælden i pantebreve á 155.000 kr. til Jammerbugt Kommune. Det kræver en tinglysning. Gælden er rente- og afdragsfrit, og skulle først indfries ved salg af huset.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.


JUBEL OVER FREMMØDE I SDR. SALTUM

Fællesspisning i Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus blev en stor succes

d. 14 oktober 2019 

SDR. SALTUM: Hos Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus har man nu haft første arrangement, siden en ny bestyrelse kom til på Slotsvej. Det var en åben fællesspisning, hvilket blev en stor succes.
96 personer deltog i fællesspisningen i forsamlingshuset.
- Vi har svært ved at få armene ned igen, og vi kan kun sige tak for det store fremmøde og de mange positive tilkendegivelser om det fornyede liv i Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus, fortæller bestyrelsesmedlem Christian Christiansen.

Fællesspisninger er et af flere tiltag, som skal skabe liv i forsamlingshuset og samle penge ind til forbedringer på det traditionelle samlingssted i landsbyen.

En ny bestyrelse kom for nyligt til. De vil arbejde på at få flere arrangementer i Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus. Privatfoto

Knap 100 lokale var mødt op til fællesspisningen i forsamlingshuset. Privatfoto 

Fællesspisningen bliver en tilbagevendende begivenhed i Sdr. Saltum. Privatfoto 

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang